Direktbank Vastgoed Hypotheken 

De informatie op deze pagina en de links zijn alleen bedoeld voor klanten van Direktbank Vastgoed Hypotheken.


Geen actieve verkoop meer

Met ingang van 16 maart 2012 zijn wij gestopt met de activiteiten van Direktbank Vastgoed Hypotheken.
Aanvragen voor nieuwe leningen nemen wij dan ook niet meer in behandeling.


Wilt u extra aflossen op uw hypotheek?

Tijdens de looptijd van uw hypotheek kunt u extra aflossen. Ieder kalenderjaar mag u een vast percentage van het oorspronkelijke hypotheekbedrag extra aflossen. Hoeveel u precies per kalenderjaar zonder vergoeding mag aflossen, staat in uw hypotheekakte.

Voor een snelle verwerking van een eenmalige extra aflossing vragen wij u deze over te boeken van het IBAN (rekeningnummer) waarvan uw maandbedrag ook wordt geïncasseerd.

 

Wilt u eenmalig extra aflossen op verschillende leningdelen, doet u dan per leningdeel een aparte overboeking.

  • De eenmalige extra aflossing maakt u over op:
    IBAN NL70 ABNA 0428 3818 55 ten name van Direktbank Vastgoed Hypotheken in Amersfoort.
  • Vermeld bij de aflossing de volgende omschrijving:
    h02 Extra aflossing, lening:xxxx , deel:xxxx, achternaam:xxxx

De vermelding ‘h02’ is voor ons de herkenning van een extra aflossing. Vul op de plaats van de kruisjes de voor u toepasselijke gegevens in. Het leningnummer en het leningdeelnummer waarop u wilt aflossen vindt u onder andere op de saldo-opgave die u jaarlijks van ons ontvangt.


 

Hoe wordt de vergoeding berekend?

 
Wij hebben met u afspraken gemaakt over de manier waarop we een vergoeding voor vervroegde aflossing berekenen. U bent een vergoeding verschuldigd als de bank door de extra aflossing renteverlies lijdt. Direktbank Vastgoed Hypotheken berekent de vergoeding aan de hand van een aantal criteria:
  1. over welk deel van de lening (leningdeel) u een vergoeding moet betalen;
  2. wat de vergelijkingsrente is, hoe deze wordt bepaald en op welke manier deze wordt gebruikt om de vergoeding vast te stellen;
  3. wat het renteverschil is tussen de rente die u ons had moeten betalen als u niet zou aflossen en de rente die u betaalt als u wel heeft afgelost;
  4. hoe aan de hand van het renteverlies van de bank een door u te betalen vergoeding wordt berekend.
Let op: Het kan zijn dat Direktbank Vastgoed Hypotheken in het verleden andere afspraken met u heeft gemaakt voor het bepalen van de vergoeding of de vergelijkingsrente. Deze afspraken staan in de hypotheekakte en/of voorwaarden die destijds door u zijn geaccepteerd. Zijn deze afspraken of een deel daarvan gunstiger voor u, dan passen wij deze afspraken toe.
 
 

Over welk deel van de lening (het leningdeel) betaalt u een vergoeding?

 
De vergoeding wordt berekend over het bedrag dat u wil aflossen verminderd met het bedrag dat u van het betreffende leningdeel per kalenderjaar zonder vergoeding kunt aflossen (vergoedingsvrije bedrag). Hierbij houden we rekening met eventueel eerdere extra aflossingen, die in hetzelfde (lopende) kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Het bedrag waarover u een vergoeding moet betalen is ook afhankelijk van de hypotheekvorm die u heeft. Bij een annuïteiten en lineaire hypotheek daalt uw schuld elke maand doordat bij deze hypotheekvormen maandelijks wordt afgelost. De door u te betalen rente neemt daardoor ook maandelijks af. Bij aflossingsvrije hypotheken blijft de te betalen rente maandelijks gelijk, wat ook gevolgen heeft voor de berekening van de vergoeding bij extra aflossen.
 
 

Wat is de vergelijkingsrente en hoe wordt dit bepaald?

 
Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijkt Direktbank Vastgoed Hypotheken voortaan naar de resterende looptijd van het betreffende leningdeel tot het einde van de rentevastperiode.
De vergelijkingsrente is gebaseerd op de rentes die voor Direktbank Vastgoed Hypotheken op het moment van de berekening van de vergoeding gelden. Wij bepalen eerst hoe lang uw resterende rentevastperiode nog loopt. Daarna kijken wij of deze resterende looptijd gelijk is aan een rentevastperiode die wij aanbieden. Als dat zo is, dan rekenen wij met het rentepercentage van die rentevastperiode. Bieden wij deze (resterende) rentevastperiode niet (meer) aan of is de resterende looptijdniet gelijk aan de door ons aangeboden (gepubliceerde) rentevastperiode? Dan kijken wij naar de aangeboden langere en kortere rentevastperiode, die het dichtst bij uw resterende rentevastperiode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruiken wij de hoogste rente van deze twee rentevastperiodes. Dit is in uw voordeel, omdat een hogere vergelijkingsrente namelijk leidt tot een lagere door u te betalen vergoeding.
De in de voorwaarden genoemde beperking dat u alleen kunt aflossen zonder een vergoeding te betalen als de vergelijkingsrente ten minste één procent (1%) hoger is dan de met u overeengekomen rente, geldt daarbij niet. Ook komt de minimale vergoeding van 1% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag te vervallen. Dit betekent dat als de vergelijkingsrente (minimaal) gelijk is aan uw contractuele rente, u geen vergoeding hoeft te betalen.
 
 

Hoe wordt het renteverschil bepaald?

 
Om het renteverschil in euro’s te bepalen maakt Direktbank Vastgoed Hypotheken een berekening van de rente die u nog aan ons had moeten betalen voor uw hypotheek (leningdelen), als u deze niet tussentijds zou aflossen. Daarbij betrekken wij de looptijd tot het einde van uw huidige rentevastperiode. Als de resterende looptijd korter is dan een vergelijkbare rentevastperiode uit ons productassortiment, nemen we die kortere looptijd als uitgangspunt. Deze berekening maken wij op basis van uw huidige rentepercentage en de vastgestelde vergelijkingsrente. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat wij niet meer zullen ontvangen doordat u tussentijds gaat aflossen. Dit noemen wij ook wel het renteverlies van de bank. Voor dat renteverlies moet u ons dus een vergoeding betalen.
 
 

Hoe wordt de vergoeding berekend?

 
Met het bepaalde renteverlies en de eerder vastgestelde vergelijkingsrente berekent Direktbank Vastgoed Hypotheken de door u te betalen vergoeding met behulp van de zogenaamde contante waarde berekeningsmethode. Daarbij wordt de rente die u in de toekomst zou hebben betaald als u niet extra ging terugbetalen, contant gemaakt. Die contante waarde is dus de huidige waarde van een bedrag aan rente dat wij in de toekomst gedurende de looptijd van uw hypotheek zouden hebben gekregen, als u uw hypotheek ongewijzigd had laten doorlopen.
 

​Voor het wijzigen van uw incassorekening kunt u dit formulier gebruiken:

Formulier machtiging doorlopende SEPA incasso voor automatische afschrijving van rente, aflossing en overige kosten 

U kunt het formulier downloaden, printen, invullen en naar ons opsturen. Het adres staat op het formulier.


Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met onze medewerkers van Direktbank Vastgoed Hypotheken. Het telefoonnummer is 033 752 5900.


© 2023 Direktbank