Disclaimer

De internetsite www.direktbank.nl is eigendom van Direktbank. Direktbank is een handelsnaam van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., gevestigd te Amersfoort. Direktbank handelt mede onder de naam 'Direktbank©Hypotheken' en ‘Direktbank Vastgoed Hypotheken. ABN AMRO Hypotheken Groep B.V heeft haar kantoor te Amersfoort, aan de Netwerklaan 52 (Postbus 1700, 3800 BS AMERSFOORT), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 08024285. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden aangemerkt als advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Direktbank tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Direktbank expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Direktbank beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Direktbank garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Direktbank hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Direktbank de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Direktbank aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op dergelijke internetsites is door Direktbank niet geverifieerd.
 

Intellectuele eigendomsrechten

Direktbank, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking op alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Direktbank of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Direktbank is het niet toegestaan links naar internetsites van Direktbank aan te bieden.


Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Direktbank zendt, is niet gegarandeerd. Direktbank raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Direktbank te zenden. Indien u er voor kiest berichten per e-mail aan Direktbank te zenden, aanvaard u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Direktbank en/ of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met begrip van gederfde winst), ongeacht of Direktbank op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Direktbank of aan je wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Direktbank.
 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.


Wijzigingen

Direktbank behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met begrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijd te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

© 2023 Direktbank

© 2023 Direktbank